Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU netGREZ

 

I Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem oraz administratorem Sklepu dostępnego pod adresem www.grez.pl i nazwą „netGREZ” jest Pan Grzegorz Zakrzewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Grez Grzegorz Zakrzewski” zam. w Józefowie przy ul. Orzechowej 10, 05-420 Józefów, NIP: 5320003095, REGON: 006917662, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 

 1. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie.

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

 1. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

 1. Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią innych ustaw, które odpowiednio regulują ten obowiązek.

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

II Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami,
 2. Sklep – Sklep internetowy dostępny pod adresem www.grez.pl i nazwą „netGREZ”,
 3. Sprzedawca, Usługodawca – Pan Grzegorz Zakrzewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „Grez Grzegorz Zakrzewski” zam. w Józefowie przy ul. Orzechowej 10, 05-420 Józefów, NIP 5320003095, REGON 006917662, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu,
 5. Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia umowy sprzedaży,
 6. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Sklepu, w tym Usługobiorca,
 7. Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży,
 8. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie,
 9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu,
 10. Usług elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej: www.grez.pl,
 11. Towar – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu,
 12. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
 13. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

III Rejestracja

 

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

 

 1. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

 

 1. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

 

 • Imię i nazwisko,
 • E-mail,
 • Hasło,
 • Adres (ulica, nr domu / lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj),
 • Numer telefonu

 

 1. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji (kliknięciu ikony „kontynuuj”) Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w Sklepie.

 

 1. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik będący przedsiębiorcą zobowiązany jest do podania nazwy firmy oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej.

 

 1. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 

 1. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznego poinformowania o tym Sklepu.

 

IV Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem: www.grez.pl następujące usługi elektroniczne:
 1. założenie i prowadzenie konta w Sklepie,
 2. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
 3. newsletter, po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

 

 1. Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.

 

 1. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w Sklepie oraz usługa elektroniczna newsletter zawierane są na czas nieoznaczony.

 

 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniu zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 40 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

 

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej.

 

 1. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu poprzez przesłanie jej w jakikolwiek dostępny sposób w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail na adres: netgrez@grez.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy: ul. Orzechowa 10, 05-420 Józefów. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

 

 1. Usługobiorca może rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia w jakikolwiek dostępny sposób, w szczególności: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: netgrez@grez.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy: ul. Orzechowa 10, 05-420 Józefów.

 

 1. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku rozwiązuje się po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 

 1. Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

 

 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

 

 1. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.

 

V Zamówienia

 

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 

 1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 

 1. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie.

 

 1. W celu złożenia zamówienia w trybie jednorazowym (bez rejestracji) Klient zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia, podając następujące dane:
 • Imię i nazwisko,
 • E-mail,
 • Hasło,
 • Adres (ulica, nr domu / lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj),
 • Numer telefonu

 

 1. Oprócz danych wskazanych w ust. 5 powyżej, Użytkownik będący przedsiębiorcą zobowiązany jest do podania nazwy firmy oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej.

 

 1. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 

 1. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji informację o przyjęciu zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o potwierdzeniu zamówienia.

 

 1. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

 

 1. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą przygotowywane do realizacji następnego dnia roboczego.

 

 1. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych.

 

VI Sposób płatności

 

 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

 

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.

 

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 • przelew na rachunek bankowy,
 • gotówką przy odbiorze,
 • gotówką u Sprzedawcy,
 • kartą kredytową lub e-przelewem,
 • przelewem w terminie 7 dni.

 

 1. Przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowych Sprzedawcy:

 

35 1910 1048 2256 7442 6538 0001Santander Bank Polska S.A.

 

 1. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy przed zawarciem umów sprzedaży z Klientami.

 

VII Realizacja dostawy

 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Klient, w tym Konsument obowiązany jest do poniesienia kosztów dostarczenia towaru.

 

 1. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

 1. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia faktury VAT. W celu otrzymania faktury VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia, podać dane firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.

 

 1. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 

 1. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

 

 1. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie Konsumentem, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: 22 789 27 92 bądź na adres e-mail: netgrez@grez.pl.

 

 1. Klient, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 22 789 27 92 bądź na adres e-mail: netgrez@grez.pl.

 

VIII Reklamacje

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny dostarczyć towar bez wad. W przypadku zaistnienia wady Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę towaru w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia dostawy.

 

 1. Konsument reklamując towar z tytułu rękojmi za wadę może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego (do ściągnięcia tu).

 

 1. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Konsumenta z tytułu rękojmi za wadę i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

 1. Jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną, Konsument może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na nowy. Może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

 1. W przypadku towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta bądź Sprzedawcy, Konsument może reklamować produkt posiadający wady fizyczne:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji bądź
  2. korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich oraz ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i Konsumentów. W tym zakresie Konsument może skierować sprawę do właściwego:
 1. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w szczególności w celu podjęcia mediacji;
 2. Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
 3. Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta.

 

IX Treść gwarancji

 

 1. Gwarancja jest udzielana przez Gwaranta, będącego producentem, dystrybutorem bądź Sprzedawcą. Gwarant dołącza do towaru kartę gwarancyjną.

 

 1. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji przez okres podany w gwarancji od dnia wydania towaru.

 

 1. Gwarant oświadcza, że przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie dokumentacją projektową, umową, wymaganiami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami.

 

 1. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszystkie wady produktu spowodowane w szczególności stwierdzonymi wadami materiałowymi lub błędami w procesie produkcji.

 

 1. Gwarant zobowiązuje się do naprawy produktu wadliwego, wymiany produktu na nowy lub w przypadku wyczerpania zapasów towaru do zwrotu równowartości ceny produktu.

 

 1. W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych Klient wnosi reklamację do Gwaranta.

 

 1. Gwarant obowiązany jest wykonać swoje obowiązki nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia towaru przez uprawnionego z gwarancji. Koszty dostarczenia towaru pokrywa Gwarant.

 

 1. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

X Zwroty

 

 1. Jeżeli w przypadku gdy Klientem jest Konsument może on skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzy (do ściągnięcia tutaj). Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 1. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, wówczas:

a) Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

b) Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta.

 

 1. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. Sprzedawca nie odbiera towaru od Konsumenta osobiście. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Wysokość tych kosztów szacowana jest w zależności od rozmiarów i wagi jednej przesyłki kurierskiej i wynosi maksymalnie:
 1. 150 zł w razie wysyłki jednej paczki standardowej, której suma dwóch najdłuższych boków nie może przewyższa 180 cm, a najdłuższy bok wynosi maksymalnie 150 cm a waga nie przekracza 30kg;
 2. 250 zł za jedną paletę o wymiarach podstawy 80 cm x 120 cm i wysokości nie większej niż 100 cm oraz o wadze od 30 do 100 kg.

 

Powyższe maksymalne koszty dotyczą przesyłki zwrotnej (paczki standardowej oraz palety) realizowanej są przez przewoźnika Fedex Express European Services Inc., Cantersteen/Kantersteen 47, 1000 Bruksela, Belgia (Oddział w Polsce, tel. 801 002 800, dla połączeń z telefonu komórkowego 22 211 80 00).

 

W przypadku paczek niestandardowych (o wymiarach przekraczających powyższe), w tym dłużycowych koszt szacowany jest w zależności od rozmiarów i wagi jednej przesyłki kurierskiej i wynosi maksymalnie 5000 zł.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest towar:
 1. który po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
 2. nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

XI Ochrona danych osobowych

 

 

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Sprzedawca.

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.grez.pl/polityka-prywatnosci-pm-12.html

 

 

XII Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.

 

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Sprzedawcy.

 

 1. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 • telefon : 792 778 141
 • e-mail : netgrez@grez.pl
 • pisemnie na adres: ul. Orzechowa 10, 05-420 Józefów

 

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w dolej części strony Sklepu. Niniejszy Regulamin zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 

 1. Nazwa Sklepu oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.

 


Przejdź do strony głównej