» Regulamin sklepu

Promocje

Piłka do koszykówki Spalding Neverflat out

Piłka do koszykówki Spalding Neverflat out185,00 zł169,00 zł brutto137,40 zł netto

słupki do siatkówki

Słupki do siatkówki aluminiowe1 690,00 zł1 560,00 zł brutto1 268,29 zł netto

słupki do tenisa

Słupki do tenisa ziemnego635,00 zł515,00 zł brutto418,70 zł netto

Słupki do badmintona

Słupki do badmintona stalowe przestawne738,00 zł670,00 zł brutto544,72 zł netto

zestaw do koszykówki Euro Court

Zestaw do koszykówki Euro Court M1 230,00 zł1 150,00 zł brutto934,96 zł netto

Zestaw do koszykówki STREETBALL

Zestaw do koszykówki STREETBALL3 198,00 zł3 045,00 zł brutto2 475,61 zł netto

Poręcz na drabinkę

Poręcz zawieszana na drabinki z drążkiem gimnastycznym299,00 zł289,00 zł brutto234,96 zł netto

Bramka do piłki ręcznej

Bramka do piłki ręcznej Senior 3 x 2m869,00 zł825,00 zł brutto670,73 zł netto

Polecamy

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU netGREZ
 
I Postanowienia ogólne
 
1.Właścicielem  oraz  administratorem  Sklepu  dostępnego  pod  adresem  www.grez.pl  i  nazwą "netGREZ”   
   jest  Pan  Grzegorz  Zakrzewski,  prowadzący  działalność     gospodarczą  pod  nazwą  „Grez  Grzegorz  
  Zakrzewski”  zam.  w  Józefowie  przy  ul.Orzechowej 10, 05-420 Józefów, NIP: 5320003095, REGON:
  006917662, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 
2.Przedmiotem  działalności  Sklepu  jest  sprzedaż  detaliczna  sprzętu  sportowego  oraz innych towarów za 
    pośrednictwem sieci Internet.
 
3.Regulamin  określa  w  szczególności  zasady  korzystania  przez  Użytkowników  ze Sklepu, 
   sposób  składania  zamówień  oraz  ich  realizacji,  a  także  tryb  postępowania reklamacyjnego.
 
4.Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich  
   zaakceptowanie.
 
5.W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  znajdą właściwe  przepisy  
   prawa  obowiązujące  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia
   1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
   Konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
   osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 
6.W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce  zwykłego 
  pobytu  poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  sprawach nieuregulowanych w niniejszym
  Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej nie  pozbawia  jednak  Konsumenta  ochrony  przyznanej  mu  na  podstawie 
  przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium
  państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 
7.Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
   usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania
   Umów sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią innych ustaw, które odpowiednio regulują ten obowiązek.
 
8.Postanowienia  niniejszego  Regulaminu  nie  mają  na  celu  wyłączać  ani  ograniczać jakichkolwiek  praw 
   Klienta  będącego  jednocześnie  Konsumentem  w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
   roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz.93  ze  zm.),  przysługujących  mu  na  mocy  bezwzględnie 
   obowiązujących  przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
   powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 
II Definicje

1.Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami,
2.Sklep – Sklep internetowy dostępny pod adresem www.grez.pl i nazwą „netGREZ”,
3.Sprzedawca,  Usługodawca  –  Pan  Grzegorz  Zakrzewski,  prowadzący  działalnośćgospodarczą  pod 
   nazwą:  „Grez  Grzegorz  Zakrzewski”  zam.  w  Józefowie  przy  ul.Orzechowej 10, 05-420 Józefów, NIP
   5320003095, REGON 006917662, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
   Gospodarczej),
4.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
   której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu,
5.Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia umowy sprzedaży,
6.Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Sklepu, w tym Usługobiorca,
7.Konto  –  indywidualny  panel  administracyjny  Użytkownika  dostępny  po  dokonaniu rejestracji i 
   zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży,
8.Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie,
9.Umowa  sprzedaży  -  umowa  sprzedaży  towaru  zawarta  pomiędzy  Sprzedawcą  a Klientem za 
   pośrednictwem Sklepu,
10.Usług elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za
    pośrednictwem strony internetowej: www.grez.pl,
11.Towar – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu,
12.Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
13.Konsument  –  osoba  fizyczna  dokonująca  ze  Sprzedawcą  czynności  prawnej  w  celu niezwiązanym 
     bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
III Rejestracja
 
1.Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
 
2.W  celu  dokonania  rejestracji  w  Sklepie  Użytkownik  powinien  wypełnić  formularz rejestracji  znajdujący 
   się  na  stronie  internetowej  Sklepu,  podając  w  nim  swoje prawdziwe dane.
 
3.Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:  
•  Imię i nazwisko,
•  E-mail,
•  Hasło,
•  Adres (ulica, nr domu / lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj),
•  Numer telefonu
 
4.Po  wypełnieniu  i  przesłaniu  formularza  rejestracji  (kliknięciu  ikony  „kontynuuj”)  Użytkownik  otrzyma  na 
   podany  przez  siebie  adres  e-mail  automatycznie wygenerowaną wiadomość w    celu potwierdzenia 
   rejestracji w Sklepie.
 
5.Oprócz  danych  wskazanych  w  ust.  3  powyżej,  Użytkownik  będący  przedsiębiorcą zobowiązany jest do
   podania nazwy firmy oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej.

6.W  przypadku  gdy  dane  Użytkownika  wymagane  podczas  procesu  rejestracji  ulegną zmianie,
   Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 
7.W  sytuacji,  gdy  dane  Użytkownika  wymagane  podczas  procesu  rejestracji  ulegną zmianie po
   rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznego 
   poinformowania o tym Sklepu.
 
IV Umowa o świadczenie usługi elektronicznej
 
1.Usługodawca  świadczy  za  pośrednictwem  Sklepu  dostępnego  pod  adresem: www.grez.pl następujące 
   usługi elektroniczne:  
a) założenie i prowadzenie konta w Sklepie,
b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
c) newsletter, po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie informacji handlowej.
 
2.Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.
 
3.Umowa  o  świadczenie  usług  elektronicznych  polegających  na  prowadzeniu  konta             
   w Sklepie oraz usługa elektroniczna newsletter zawierane są na czas nieoznaczony.
 
4.Umowa  o  świadczenie  usługi  elektronicznej  polegającej  na  umożliwieniu  złożeniu zamówienia poprzez 
   odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu  z  chwilą  złożenia  zamówienia 
   albo  zaprzestania  jego  składania  przez Usługobiorcę.
 
5.Wymagania  techniczne  niezbędne  do  współpracy  z  systemem  teleinformatycznym: komputer  z 
   dostępem  do  Internetu,  dostęp  do  poczty  elektronicznej,  przeglądarka internetowa: Internet Explorer w 
   wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z 
   włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość
   monitora 1024x768 pikseli.
 
6.Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami 
   mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej  osób  trzecich. 
   Usługobiorcę  obowiązuje  zakaz  dostarczania  treści  o charakterze  bezprawnym.  Zabronione  jest  
   korzystanie  z  usług  elektronicznych  w sposób  bezprawnie  zakłócający  funkcjonowanie  Sklepu  poprzez  
   użycie określonego oprogramowania  lub  urządzeń  oraz  rozsyłanie  lub  umieszczanie  w  Sklepie 
   niezamówionej informacji handlowej.
 
7.Usługobiorca  może  składać  reklamacje  związane  ze  świadczeniem  usługi elektronicznej za 
   pośrednictwem Sklepu poprzez przesłanie jej w jakikolwiek dostępny sposób w szczególności za
   pośrednictwem poczty e-mail na adres: netgrez@grez.pllub też pisemnie na adres Usługodawcy: ul. 
   Orzechowa 10, 05-420 Józefów. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 
   14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 
8.Usługobiorca może rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie  usługi  
   elektronicznej  o  charakterze  ciągłym  w  każdym  czasie  i  bez wskazania  przyczyn  poprzez  złożenie  
  Usługodawcy  stosownego  oświadczenia  w jakikolwiek dostępny sposób, w szczególności: za pośrednictwem
  poczty elektronicznej na adres: netgrez@grez.pllub też pisemnie na adres Usługodawcy: ul. Orzechowa 10,
  05-420 Józefów.  
 
9.Usługodawca  może  wypowiedzieć  bezterminową  umowę  o  świadczenie  usługi elektronicznej,  w 
   wypadku  gdy  usługobiorca  obiektywnie  lub  uporczywie  narusza regulamin,  w  szczególności  gdy 
   dostarcza  treści  o  charakterze  bezprawnym,  po bezskutecznym  jednokrotnym  wezwaniu  do   
   zaprzestania z  wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku rozwiązuje się po upływie 7 
   dni od  złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 
10.Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą  rozwiązać umowę o świadczenie usługi 
     drogą elektroniczną w każdym czasie.
 
11.Rozwiązanie  umowy  o  świadczenie  usługi  elektronicznej  zawartej  na  czas nieoznaczony  przez  
    usługodawcę  lub  usługobiorcę  nie  narusza  praw  lub  świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania 
    umowy.
 
12.Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny
     uzgodniony przez strony sposób.
 
V Zamówienia
 
1.Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 
2.Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
   przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 
3.Złożenie  zamówienia  stanowi  ofertę  w  rozumieniu  kodeksu  cywilnego,  złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 
4.Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie.  
 
5.W  celu  złożenia  zamówienia  w  trybie  jednorazowym  (bez  rejestracji)  Klient zobowiązany jest wypełnić 
   formularz zamówienia, podając następujące dane:
•  Imię i nazwisko,
•  E-mail,
•  Hasło,
•  Adres (ulica, nr domu / lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj),
•  Numer telefonu
 
6.Oprócz  danych  wskazanych  w  ust.  5  powyżej,  Użytkownik  będący  przedsiębiorcą zobowiązany jest do
   podania nazwy firmy oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej.

7.„Koszyk”  umożliwia  Klientowi  zarządzanie  zamawianymi  produktami  oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 
8.Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi na adres poczty
   elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji  informację  o  przyjęciu 
   zamówienia.  Umowa  sprzedaży  zostaje  zawarta  z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji
   o potwierdzeniu zamówienia.
 
9.Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
 
10.Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą
     przygotowywane do realizacji następnego dnia roboczego.
 
11.Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych.  
 
VI Sposób płatności
   
1.Płatności  za  nabyte  w  Sklepie  przez  Klienta  towary  (cena  oraz  koszty  dostawy) dokonywane są na 
   zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 
2.Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości
   wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.
 
3.Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
•  przelew na rachunek bankowy,
•  za pobraniem;
•  gotówką u Sprzedawcy,
•  kartą kredytową lub e-przelewem,
•  przelewem w terminie 7 dni.
 
4.Przelew powinien zostać dokonany na  rachunek bankowych Sprzedawcy:
 

35 1910 1048 2256 7442 6538 0001Deutsche Bank
   
5.Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy 
   obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu
   dostawy wybranego przez Klienta.
 
6.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy,w szczególności w 
   przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy przed zawarciem umów
   sprzedaży z Klientami.
   
VII Realizacja dostawy
   
1.Dostawa  następuje  na  adres  wskazany  przez  Klienta  w  zamówieniu.  Klient,  w  tym Konsument
   obowiązany jest do poniesienia kosztów dostarczenia towaru.

 2.Termin  dostawy  zamówionych  towarów  wynosi  do  14  dni  roboczych  od  momentu potwierdzenia
    zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy
    pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 
3.Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia faktury VAT. W celu otrzymania faktury VAT należy poinformować o
   tym przy składaniu zamówienia, podać dane firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.
 
4.Jeżeli  Sprzedawca  nie  może  spełnić  świadczenia  z  tego  powodu,  że  towar  nie  jest dostępny, 
   niezwłocznie,  najpóźniej  jednak  w  terminie  trzydziestu  dni  od  zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i
   zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 
5.Jeżeli  Sprzedawca  nie  może  wykonać  świadczenia  o  właściwościach  indywidualnie zamówionych  przez 
   Klienta  z  powodu  przejściowej  niemożności  jego  spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić
   świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej  jakości  i  przeznaczeniu  oraz  za  tę  samą  cenę  lub 
   wynagrodzenie  lub  w  inny ustalony przez strony sposób.
 
6.Zaleca  się,  aby  Klient,  będący  jednocześnie  Konsumentem,  w  miarę  możliwości dokonał  sprawdzenia 
   stanu  towaru  po  dostarczeniu  przesyłki  i  w  obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę
   (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni  protokół.  Sprawdzenie  przesyłki  ułatwi  i  przyspieszy 
   dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego
   uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby  Klient 
   skontaktował  się  w  miarę  możliwości  w  jak  najszybszym  czasie  ze sprzedawcą telefonicznie: 22 789 27
   92 bądź na adres e-mail: netgrez@grez.pl.
 
7.Klient, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki
   i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku
   stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki  powstałych  w  trakcie  transportu  klient  powinien  spisać 
   protokół  szkody  i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 22 789 27 92 bądź na adres
   e-mail: netgrez@grez.pl.
   
VIII Reklamacje
   
1.Sprzedawca jest odpowiedzialny dostarczyć towar bez wad. W przypadku zaistnienia wady  Sprzedawca 
   odpowiada  z  tytułu  rękojmi  za  wadę  towaru  w  przypadku  jej stwierdzenia przez Klienta, będącego
   jednocześnie Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia dostawy.  
 
2.Konsument  reklamując  towar  z  tytułu  rękojmi  za  wadę  może  skorzystać  ze  wzoru formularza 
   reklamacyjnego dostępnego (tutaj).  
 
3.Sprzedawca  w  ciągu  14  (czternaście)  dni  ustosunkuje  się  do  reklamacji  towaru zgłoszonej przez
   Konsumenta z tytułu rękojmi za wadę i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4.Jeżeli  towar  sprzedany  ma  wadę  fizyczną,  Konsument  może żądać  usunięcia  wady, wymiany towaru na
   nowy. Może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu  od  umowy,  chyba  że 
   Sprzedawca  niezwłocznie  i  bez  nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na
   wolny od wad albo wadę usunie.  Ograniczenie  to  nie  ma  zastosowania,  jeżeli  towar  był  już  wymieniony 
   lub naprawiany  przez  Sprzedawcę  albo  Sprzedawca  nie  uczynił  zadość  obowiązkowi wymiany towaru na 
   wolny od wad lub usunięcia wady.
 
5.W  przypadku  umów  zawieranych  z  Klientami  nie  będącymi  jednocześnie Konsumentami,  na  podstawie 
   art.  558  §1  Kodeksu  cywilnego,  odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.  
 
6.W  przypadku  towaru,  objętego  gwarancją  dystrybutora  lub  producenta  bądź Sprzedawcy, Konsument 
   może reklamować produkt posiadający wady fizyczne:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji bądź  
b) korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 
7.Konsument  może  skorzystać  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji i  dochodzenia  
   roszczeń  na  zasadach  określonych  w  przepisach  powszechnie obowiązujących,  w  szczególności  w 
   ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  Inspekcji Handlowej,  rozporządzeniu  Ministra  Sprawiedliwości  z 
   dnia  25  września  2001  r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych
   sądów konsumenckich  oraz  ustawie  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji i Konsumentów.
   W tym zakresie Konsument może skierować sprawę do właściwego:
a) Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w szczególności w celu podjęcia mediacji;
b) Stałego  Polubownego  Sądu  Konsumenckiego  przy  Wojewódzkim  Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
c) Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta.  
 
IX Treść gwarancji
   
1.Gwarancja jest udzielana przez Gwaranta, będącego producentem, dystrybutorem bądź Sprzedawcą.
   Gwarant dołącza do towaru kartę gwarancyjną.  
 
2.Gwarant  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  jakości,  za  wady  fizyczne zmniejszające wartość 
   użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu przez okres podany w gwarancji od dnia wydania towaru.
 
3.Gwarant oświadcza, że przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie dokumentacją projektową,  umową, 
   wymaganiami  technicznymi,  zasadami  wiedzy  technicznej i przepisami.
 
4.W  okresie  gwarancyjnym  usuwane  są  wszystkie  wady  produktu  spowodowane w  szczególności 
   stwierdzonymi  wadami  materiałowymi  lub  błędami  w  procesie produkcji.
 
5.Gwarant zobowiązuje się do naprawy produktu wadliwego, wymiany produktu na nowy lub  w  przypadku 
   wyczerpania  zapasów  towaru  do  zwrotu  równowartości  ceny produktu.  

6.W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych Klient wnosi reklamację do Gwaranta.  
 
7.Gwarant obowiązany jest wykonać swoje obowiązki nie później niż w terminie 14 dni licząc  od  dnia 
   dostarczenia  towaru  przez  uprawnionego  z  gwarancji.  Koszty dostarczenia towaru pokrywa Gwarant.
 
8.Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień 
   wynikających z gwarancji.  
 
X Zwroty  
 
1.Jeżeli w przypadku gdy Klientem jest Konsument może on skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od
   umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub
   wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy.
   Oświadczenie można złożyć na formularzy (do ściągnięcia tutaj). Skorzystanie z formularza nie jest
  obowiązkowe.Do  zachowania  powyższego  terminu  wystarczy  wysłanie  oświadczenia  przed  jego upływem.
 
2.Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, wówczas:
a)Konsument  ma  obowiązek  dokonać  zwrotu  towaru  niezwłocznie,  nie  później  niż  w terminie 14 dni, w 
   stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie  wartości  towaru  będące 
   wynikiem  korzystania  z  niej  w  sposób wykraczający  poza  koniecznym  do  stwierdzenia  charakteru, 
   cech  i  funkcjonalności towaru.
b) Sprzedawca  zwraca  Konsumentowi  niezwłocznie,  nie  później  niż  14  dni  od  dnia otrzymania od niego
    oświadczenia o odstąpieniu od umowy wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
    rzeczy do Konsumenta.
 
3.Zwrotu  płatności  dokonywany  jest  przy  użyciu  takich  samych  sposobów  płatności, jakiego  użył 
   Konsument,  chyba  że  Konsument  wyraźnie  zgodził  się  na  inny  sposób zwrotu który nie wiąże się dla  
   niego z żadnymi kosztami.
 
4.Sprzedawca nie odbiera towaru od Konsumenta osobiście. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo
   wstrzymania ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub
   dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
   wcześniej.
 
5.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 
   oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych
   przez  niego dodatkowych kosztów.
 
6.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Wysokość tych  kosztów  
   szacowana  jest  w  zależności  od  rozmiarów  i  wagi  jednej  przesyłki kurierskiej i wynosi maksymalnie:

a)150 zł w razie wysyłki jednej paczki standardowej, której suma dwóch najdłuższych boków nie może 
    przewyższa 180 cm, a najdłuższy bok wynosi maksymalnie 150 cm a waga nie przekracza 30kg;

b) 250  zł za  jedną  paletę  o  wymiarach  podstawy  80  cm  x  120  cm  i  wysokości  nie większej niż 180 cm 
    oraz o wadze od 30 do 100 kg.
 
    Powyższe  maksymalne  koszty  dotyczą  przesyłki  zwrotnej  (paczki  standardowej  oraz palety)  realizowanej  są  przez  przewoźnika  Federal  Express  European  Services  Inc., Cantersteen/Kantersteen 47, 1000 Bruksela, Belgia (Oddział w Polsce, tel. 801 002 800, dla połączeń z telefonu komórkowego 22 211 80 00).
 
W przypadku  paczek  niestandardowych  (o  wymiarach  przekraczających  powyższe), w tym dłużycowych
koszt szacowany jest w zależności od rozmiarów i wagi jednej przesyłki kurierskiej i wynosi maksymalnie 500 zł.  
Powyższe maksymalne koszty maksymalne przesyłki niestandardowej realizowane są przez przewoźnika Siódemka S.A., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa (tel. 22 777 77 77).
 
7.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w odniesieniu do
   umów, których przedmiotem jest towar:

a)który po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;

b)nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
   zindywidualizowanych potrzeb.
 
 XI Ochrona danych osobowych
 
 
1.Administratorem  danych  pozyskiwanych  za  pośrednictwem  Sklepu  jest  Sprzedawca (Usługodawca).
 
2.Administrator  działa  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  roku o ochronie danych
  osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 
3.Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na
   podstawie właściwych przepisów prawa.
 
4.Administrator  zobowiązuje  się  do  ochrony  przekazywanych  przez  Użytkowników danych  osobowych 
  przed  utratą,  zniszczeniem,  ujawnieniem,  dostępem  osób niepowołanych lub niewłaściwym ich 
  wykorzystaniem.
 
5.Administrator  danych  osobowych  przetwarza  je  wyłącznie  w  celu  realizacji  umów zawieranych  za 
  pośrednictwem  Sklepu  oraz  w  celach  marketingowych  (wysyłka newslettera na podany adres e-mail po
  uzyskaniu zgody Użytkownika, oraz zbadanie opinii  o  poziomie  zadowolenia  z  przeprowadzonego  zakupu 
  -  po  uzyskaniu  zgody Użytkownika).
 
6.Użytkownik  podaje  swoje  dane  osobowe  potrzebne  do  rejestracji  dobrowolnie  ale niezbędne  do 
   realizacji  zamówienia  w  Sklepie  bądź  świadczenia  usług  drogą elektroniczną przez Administratora.   
 
7.Klient  dokonujący  zakupu  w  Sklepie  może  wyrazić  zgodę  na  przekazanie  swojego numeru  zamówienia 
  oraz  adresu  e-mail  do  Okazje.info  z  siedzibą  w  Łodzi  oraz  na przetwarzanie przez Sklep i Okazje.info
  swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie w ramach
  Programu Wiarygodne Opinie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z
  dnia 29.08.1997 r.).
 
8.Użytkownik  ma  prawo  żądania  wglądu,  uzupełnienia,  uaktualnienia,  sprostowania danych osobowych.
   Ponadto ma prawo żądać czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są 
   one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub  zostały  zebrane  z  naruszeniem  prawa  albo  są  już 
   zbędne  do  realizacji  celu,  dla którego zostały zebrane.  
 
9.W  celu  realizacji  tych  uprawnień  Użytkownik  może  skontaktować  się  ze Administratorem Sklepu
   wysyłając e-mail na adres: admin@grez.pl lub listownie na adres Sprzedawcy: 05-420 Józefów ul. Orzechowa
   10.
 
XII Postanowienia końcowe
   
1.Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie
  przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed  dniem  ich  wejścia  w  życie.  Zamówienia 
  złożone  w  trakcie  obowiązywania poprzedniej  wersji  regulaminu  będą  realizowane  zgodnie  z  jego 
  postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć
  swoje Konto.
 
2.Ewentualne  spory  powstałe  pomiędzy  Sprzedawcą  a  Klientem,  który  nie  jest Konsumentem, 
   rozstrzygane  będą  przez  sąd  powszechny  właściwy  ze  względu  na miejsce zamieszkania Sprzedawcy.
 
3.Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:  
•  telefon : 22 789 27 92
•  fax : 22 376 22 18
•  e-mail :  netgrez@grez.pl
•  pisemnie na adres: ul. Orzechowa 10, 05-420 Józefów
 
5.Klienci  mogą  uzyskać  dostęp  do  niniejszego  Regulaminu  w  każdym  czasie  za pośrednictwem linku
   zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Niniejszy Regulamin zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony
   poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 
6.Nazwa Sklepu oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i  
   podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest
   zabronione.

 
7.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2013 roku.


Przejdź do strony głównej